19-05-06

Onverdraagzaamheid 2

De laatste tijd worden steeds meer kerken ingepalmd door illegalen die, door zich de mond toe te naaien of in hongerstaking te gaan, onze autoriteiten onder druk willen zetten om hen te regulariseren. In de eerste plaats is er enkele jaren geleden al een grote regularisatieronde geweest, dus veel illegalen zijn toen ofwel (en met reden waarschijnlijk) niet in aanmerking gekomen, ofwel zijn ze pas later bij ons binnengekomen en dus nog niet " “jarenlang"” in het land.

Er is ook al veel actie ondernomen tegen de uitwijzing van illegalen of  mensen wiens erkenningsprocedure afgelopen is zonder dat ze aanvaard werden. Want "“het is erg die mensen terug te sturen als ze hier al zo lang  verblijven".”. Klopt, en velen hebben zich na al die tijd perfect geïntegreerd  en zouden inderdaad hier een plaats kunnen krijgen in de maatschappij. Maar  voor de meesten is dat niet het geval en men kan geen regel maken voor een  deel van de betrokkenen. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover degenen die  niet kunnen profiteren van de uitzonderingsmaatregel. Daarenboven zou het  precedenten scheppen waar vroeg of laat weer anderen die het minder waard  zijn of die meer politieke druk kunnen vastkrijgen ook aanspraak op kunnen  maken.

En laten we ons ook eens afvragen waarom ze hier zo lang al verblijven. Meestal omdat ze eindeloze procedures aanspannen om hun uitwijzing te  rekken, goed wetende dat deze er vroeg of laat toch zal komen. Hieraan zijn  ook een deel van onze advokaten medeplichtig want er zijn er die bijna  uitsluitend leven van deze procedures en die hier een goede inkomstenbron in  zien in hun overbevolkte beroep. Nochtans weten zeker zij  zeer goed dat de  procedure weinig of geen kans op succes heeft. Ze bedriegen hun kliënt of  zijn mededader bij het misbruiken van ons rechtssysteem. Akkoord, je kan het de vreemdeling niet kwalijk nemen het te proberen, iedereen mag zijn rechten verdedigen, maar een procedure aanspannen waarvan de mislukking bijna zeker vaststaat brengt onze overbevraagde rechtbanken nog meer in de problemen. Ethisch is er dus wel een reukje aan. Het gaat dan niet meer om zoeken naar recht, wel om misbruik van de mogelijkheden die dit recht biedt. En als ze dan verliezen moeten zij de uitspraak ook aanvaarden. En daar  loopt het ook vaak verkeerd, want dan duiken ze de illegaliteit in. En dan  rekenen ze er juist op dat ze het wel zo lang kunnen uithouden dat men voor  hen opkomt om hen hier te laten blijven. De dag dat ze hun afwijzing  aanvaarden zullen we ook al veel verder staan. Want laten we eerlijk zijn,  het zijn niet allemaal politieke vluchtelingen, het zijn ook veel economische vluchtelingen (hierop kom ik later nog terug). En dat er lustig  op los gelogen wordt werd recent nog eens bewezen in Nederland waar zelfs de  erg bewierookte Hirsi Ali dit openlijk heeft toegegeven. Niet te verwonderen  dat onze dienst Vreemdelingenzaken vaak dossiers afwijst van "“sukkelaars die de  dood tegemoet gaan als ze gerepatrieerd worden".”. Ze hebben immers betere  informatie dan de goedgelovige buur of de eenzijdige actiegroep.

Slaagt men er toch in hen vast te krijgen dan worden ze uitgewezen. Met een  financieel cadeautje op zak om in eigen land te kunnen herbeginnen. Noem het  maar een omkoopsom.  Ik vind dit vanwege de Belgische staat oneerlijk tegenover de eerlijke vreemdelingen die nooit geprobeerd hebben om misbruik te maken van de asielmogelijkheid. Het is als het ware een uitnodiging aan  de derde wereld om ook eens op de asielloterij te spelen en ook eens zijn kans te wagen.

Maar daarmee is de kous niet af. Er zijn alternatievelingen die deze mensen dan indoctrineren en hen aanraden om zoveel mogelijk amok te maken om repatriëring te laten mislukken. Denken we maar eens aan Semira Adamu die  deze raad ook opgevolgd heeft, zij het wel ten koste van haar eigen leven. En wie is dan in de fout gegaan wanneer geweld wordt gebruikt ? Natuurlijk  de brutale rijkswachter, niet de gerepatrieerde herrieschopper, want die is per definitie  slachtoffer. Het begrip "“uitlokking"” verdwijnt dan plots uit het vocabularium van de grote massa en de pers. Allen zeggen ze hoe het niet  moet, maar van niemand krijg je een methode aangeleverd hoe het repatriëren  van een persoon die zich verzet wel moet. Want braaf in het vliegtuig  stappen zullen er weinigen doen als ze het land uitgezet worden. En hen dan  maar "“laten blijven"” of hun repatriëring uitstellen zou een beloning  betekenen voor degenen die het minst meewerken en nogmaals diegenen  discrimineren die wel gedisciplineerd hun lot ondergaan. En dat is ethisch  onverantwoord.

Terwijl ze hier verblijven komen ze ten laste van het OCMW van één of andere gemeente. Ze krijgen onderdak, geld en ziekteverzekering. Kortom, veel materiele zorgen hebben ze niet. Dat dit de ogen uitsteekt van onze eigen armen hoeft geen betoog. Want zij hebben het veel moeilijker om en goede woning te vinden voor hun gezin. Ze moeten naar de voedselbank, vinden geen werk enz. Kortom, er wordt meer aandacht besteed aan die "“vreemde luizen"” dan aan hen. Niet te verwonderen dat ze zich massaal in de steek gelaten voelen en ongenuanceerde standpunten innemen. Ideaal kiesvee voor het Vlaams Belang. En laten we toegeven, in hun geval heeft deze partij ook gelijk. Wanneer we weten dat 1 sociale woning op 5 door vreemdelingen bewoond wordt (in Antwerpen zelfs 65%), terwijl Belgen er jarenlang voor op wachtlijsten moeten staan en ze deze dan nog vaak voor hun neus weggekaapt zien worden door politieke vriendjes, dan begrijp ik heel goed dat de kreet "“eigen volk eerst"” hen als  muziek in de oren klinkt. En ze hebben nog gelijk ook, ze hoeven zich niet te laten discrimineren omdat deze vreemdelingen hun boodschap beter brengen,  vaker erin slagen de pers te halen, meer verdedigers hebben enz. Ook de arme  werkloze vader die uit een familie komt die al generaties lang kansloos is wil graag zijn kinderen iets anders bieden dan een krot en “overleven".Akkoord, ook vreemdelingen komen bij huisjesmelkers terecht, maar dan toch meestal als illegaal, niet zo vaak tijdens hun asielprocedure.

Ondanks een koninklijk besluit van tien jaar geleden, wordt een groot aantal asielzoekers en mensen zonder papieren uitgesloten omwille van disfuncties, dministratieve obstakels, arbitraire beslissingen en hun argwaan tegenover de instellingen.Zolang ze hier verblijven genieten ze van veel voordelen, die ze echter vaak niet gebruiken uit wantrouwen of niet kunnen gebruiken wegens tegenwerking, arbitraire beslissingen, dysfuncties enz. Dit laatste bleek uit een onderzoek van Artsen Zonder Grenzen naar de reden waarom een KB van 10 jaar geleden dat geneeskundige verzorging garandeert aan iedereen, ook aan sans-papiers, toch zo weinig gebruikt wordt door hen.  

Daarenboven zoekt men werk voor de asielzoekers terwijl Belgen zich zelf maar moeten redden op dat gebied. Ze worden verzorgd voor ziekten die ze in hun land opliepen terwijl de straatarme belg vaak geen dokter kan betalen. Denken we maar aan Ann Christie wiens kanker pas zeer laat werd behandeld omdat ze onvoldoende financiele middelen bezat. Beter af was de (ik meen Georgische) TBC-patient uit de Brugse gevangenis die eerst moest genezen zijn voor hij gerepatrieerd ging worden. Niet dat ik hen dat niet gun, een zieke moet je behandelen, maar aub, zorg dat ook Belgen ondanks hun financiële problemen aan alle medische hulp kunnen geraken. En ja, idd, hun ziekteverzekering is vaak niet in orde. Maar de vierde wereld heeft veel minder mensen die zich voor hen inzetten zonder dat hier dadelijk een ergerlijke en betweterige "bewustmakende  boodschap" aan verbonden is. Ze moeten, ondanks hun gebrek aan kennis van de complexe maatschappij en haar mogelijkheden, ook nog zelf op zoek gaan naar hulp. Asielzoekers worden bij aankomst in het land echter  dadelijk door de overheid opgevangen, ze krijgen hulp en informatie op een schoteltje aangeboden en ze kennen hun rechten en mogelijkheden dan ook zeer goed. 

En dan is de asielprocedure achter de rug. Ze kunnen zich in België  vestigen. Hoera, nu nog in het kader van de gezinshereniging onze familie  laten  overkomen. Dus worden ook oma en opa geïmporteerd en een maand of 2  later gedumpt in een home waar de rest van hun leven voor betaald wordt door  het OCMW. Sinds kort eist men meer garanties in zo'n geval, maar ook dit misbruik heeft jarenlang kunnen bestaan voor er een rem werd opgezet. Maar probeer zelf als belgisch oudje maar eens binnen te raken in een OCMW-home,  of er op hun kosten te verblijven zonder dat dit bij je kinderen  gerecupereerd wordt.

Het ging zelfs nog verder. Toen Kieke Vogels Vlaams minister van welzijn was heeft ze op een bepaald moment met de lumineuze idee gespeeld om in homes arabisch sprekende verzorg(st)ers aan te werven, want "meer en meer gastarbeiders hebben de leeftijd bereikt waarop ze in een home terechtkomen en velen kennen onze taal niet".”. Waarom ze na zovele jaren in België nog  steeds onze taal niet kennen is me een raadsel. Nu zijn ze misschien te oud om ze te leren, maar toen ze hier aankwamen zeker niet. En hoe ze al die jaren de bevelen van hun werkgevers hebben begrepen gaat me helemaal boven  mijn petje. Ik herinner me ten andere nog een debat in de eerste uitzending  van Zeker Weten (begin jaren '90’90), waarin het ging over de vraag of men van  vreemdelingen mocht eisen of verwachten dat ze onze taal leerden. Het antwoord van de aanwezige vreemdelingen (en veel Belgen) was ronduit "Neen"

Maar het gaat nog verder. Onder het mom van "godsdienst" worden allerlei privileges geëist die niet in onze cultuur thuishoren. OK, zogauw een ppopulatie een voldoende groot deel van de bevolking uitmaakt heeft ze recht op een eigen inbreng in deze bevolking. Het is niet omdat reeds 2 millenia lang onze cultuur gebaseerd is op Christelijke waarden en gewoonten dat we deze moeten opdringen aan een (redelijk grote) minderheid. Zo ben ik bv van mening dat er al een voldoende proportie moslims in ons land wonen om het einde van de Ramadan en het Offerfeest tot een officiële feestdag te maken, bv ten koste van Tweede Pinksterdag en OLV Tenhemelopneming. 

Maar die minderheid, hoe groot ze ook is, moet aanvaarden dat ze haar waarden niet moet opdringen en zich moet neerleggen bij wetten en normen van de meerderheid. Zo is het bv totaal onaanvaardbaar dat moslimmeisjes niet meedoen aan het schoolzwemmen. Dit vak staat op het programma en is dan ook verplichte leerstof, ook voor hen. Het is niet correct dat ze massaal met doktersbriefjes afkomen terwijl onze meisjes, die misschien dit vak haten, toch verplicht worden het water in te gaan. De dokters die dit indekken zouden dan ook door de orde op het matje geroepen moeten worden, want ik ken uit de medische literatuur geen enkel artikel dat het heeft over zwemallergie bij vrouwen van Maghrebijnse afkomst. Zo is het ook een kaakslag voor de mannen dat in Antwerpen op bevel van de groene schepen Chantal Pauwels het stedelijk zwembad voor hen verboden is op bepaalde uren omdat anders de moslimvrouwen "nooit kunnen gaan zwemmen". Een klacht hiertegen die ik neerlei bij het centrum voor gelijke kansen (op basis van zowel sexisme als racisme) kreeg nooit een antwoord, laat staan een gevolg.

We importeren met de vreemdelingen tegelijk ook een risico van een aanslag op onze eigenheid, zeker wanneer deze aanslag gesteund wordt door compleet ongenuanceerde "groenen". Maar dat is niet het enige gevaar dat we importeren..

Ik ben destijds meermaals vanuit mijn beroep getuige geweest van Marokanen die naar hun land op vakantie gingen en terugkwamen met een geboorteattest  waardoor ze plots 10 of meer jaar ouder werden en daardoor pensioengerechtigd. Zelf konden we hier weinig tegen beginnen omdat het om  een officieel document ging, maar we hadden wel sterk onze twijfels over de manier waarop eraan geraakt was. Ik wil hier wel duidelijk zijn. Het was een vorm van fraude, en ook wij Belgen frauderen, dus ik ga zeker niet beweren dat fraude "“typisch marokaans"” is. Wat ik wel zeg is dat we weinig controle  hebben op de producten van corruptie in de landen van herkomst, dat deze landen vaak ook erg corrupt zijn, en dat we deze corruptie importeren samen met de inwoners. Maar het zijn wel wij die  er de prijs voor betalen. 

Net zoals we de plaatselijke spanningen importeren. In het doorgangscentrum Klein Kasteeltje weten ze zeer goed dat ze bv geen Indiërs en Pakistani  moeten samenbrengen. En zo zijn er nog tientallen bevolkingsgroepen die elkaars bloed wel kunnen drinken. Moeten wij zomaar deze personen asiel verlenen, goed wetende dat wanneer er in hun land spanningen zijn ze deze  hier ook gaan uitwerken ? Of zijn we de palestijnse aanslagen op joodse doelwitten in Antwerpen al vergeten ? Zijn  we al vergeten dat men ooit omwille van een  gijzeling in het buitenland een palestijns terrorist (zijn naam ben ik  vergeten) uit Leuven Centraal heeft moeten vrijlaten ? En we mogen dan nog  zoveel eisen van allochtonen dat na hun asiel geen sprake meer kan zijn van  bevolkingshaat, iets wat generaties lang leeft verdwijnt niet met en  papiertje. Met de Vlaams-Waalse tegenstellingen hebben we al last genoeg,  het is in mijn ogen niet nodig om er nog eens de Koerdisch-Turkse,  Pakistaans-Indische, Joods-Palestijnse ...… tegenstellingen bij te nemen.

Wie de misdaadstatistieken bekijkt zal merken dat veel misdaadtypes in  vreemde handen zijn. Zo is algemeen geweten dat het Antwerpse Falconplein  met zijn namaak in handen is van Georgiërs, prostitutie overal overgenomen  wordt door Albanezen, inbraken vaak gepleegd worden door Moldaviërs en  Roemenen. Ik wil daarmee niet zeggen sdat ze 100% van deze misdaden voor hun  rekening nemen, wel dat er "“specialisaties"” bestaan. Voor mij niet gelaten,  wie wat doet is van geen belang. Maar ik wil hiermee wel wijzen op het feit  dat, als een misdaad in handen is van een bepaalde bevolkingsgroep, deze  bevolkingsgroep ook daadwerkelijk aanwezig moet zijn, en in voldoende mate  om de "“markt"” te beheersen. Ik stel me dan ook de vraag of iemand die  betrapt wordt op dergelijk feit, zelfs al is hij aanvaard als vluchteling,  niet gewoon het land moet uitgezet worden. Is hij genaturaliseerd, waarom  hem dan niet zijn nationaliteit terug afnemen. Moeten wij zomaar aanvaarden  dat allochtonen onze misdaadstatistieken komen verhogen ? Moeten we deze  blijven aanzien als "“landgenoten"” en onszelf vrijwillig aan hun recidive  overleveren als we dit gemakkelijk kunnen ontlopen door hen uit te wijzen? Waarom kunnen allochtone misdadigers na hun eerste aanhouding niet gewoon  naar hun land worden teruggestuurd voor ze recidivist kunnen worden in ons  land ? “Ze wonen hier al te lang om zich nog te kunnen aanpassen in hun land" zegt men dan. In de eerste plaats is dat hun keuze. Niemand verplicht  hen om misdaden te begaan, maar als ze het doen moeten ze weten dat ze zelf  gekozen hebben voor een verblijf in een land waar ze zich niet (meer) thuisvoelen. En dit geldt nog meer wanneer ze de (eventueel dubbele) nationaliteit is.van dat land hebben. Tenslotte
 moeten wij niet opdraaien voor hun misstappen en moeten we zeker niet toelaten dat hun enige doel voor naturalisatie of vluchtelingenstatus is om een plek vast te krijgen die hen toelaat meer uit hun misdrijven te halen dan in hun eigen (arme) land.

Laten we eens stilstaan bij deze "misdadigheid". Toen Joe van Holsbeeck werd doodgestoken hadden veel getuigen "Marokkanen" gezien. Toen bleek dat het om Polen ging eiste de Marokkaanse gemeenschap excuses van de politie want ze waren vals beschuldigd. Klopt, maar waarom dacht men dadelijk aan Marokkanen ? Toch uit ervaring omdat men in Brussel, Borgerhout e.d. heel goed weet dat de kleine criminaliteit vol zit met marokaanse jongeren. Het was dus geen racisme maar wel een ervaring die door de statistieken wordt bevestigd en die maakt dat wanneer men deze uitspraak doet men heel veel kans heeft juist te zijn. En ter bevestiging ga ik weer Faoud Ahidar aanhalen (Laatste nieuws 15/4/06): " ... een probleem dat wel degelijk bestaat. Er lopen migrantenjongeren rond die zich onaantastbaar voelen...na enkele uurtjes worden we toch terug vrijgelaten ....Wat men vanuit links-politieke correcte hoek ook beweert, dat migrantenjongeren geen kansen krijgen, .... Dikke zever ! .......Er bestaat een nieuwe vorm van racisme : Noordafrikaanse jongeren die bewust Belgische jongeren pesten en overvallen. Terwijl ze beter zouden studeren en eens ze een diploma hebben intensief naar werk zoeken. Elke uitvlucht om dat niet te doen is larie"

De man, heeft gelijk : migrantenmeisjes hebben blijkbaar minder problemen op dat gebied, en de migranten die wel slaagden bewijzen dat het kan. Alleen is de wil er niet en worden ze ook niet verplicht die te ontwikkelen want elke uitspraak in richting wordt, onder gejoel van autochtone alternatievelingen die er hun brood mee verdienen, als racisme.en onbegrip afgewezen.

19:53 Gepost door Dwarsligger | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.